Karate Kata Shokai

These are all sanctioned Kata studied under the Kotosu-Ha Shito-Ryu Karate-Do system. Introduction to these kata will occur along the way during dojo training sessions, at seminars and clinics. Numbers 1-10 are Required Kata for testing purposes. The additional kata shown are extracurricular and a supplement to your studies.

 1. TAIKYOKU 1-10
 2. PINAN 1-5
 3. CHINO
 4. SEIUCHIN
 5. SEISOCHIN
 6. SEISAN
 7. KURUMPHA
 8. NISEISHI
 9. SEIPAI
 10. GOJUSHIHO
 11. SANSERU
 12. TENSHO
 13. SANSHIN
 14. SUANSU
 15. ROHAI 1-3
 16. YANTSU
 17. SANSU
 18. NIPAIPO
 19. DENKO
 20. SHINTARO
 21. KENSEI
 22. WANSU
 23. WANKAN
 24. GARYU
 25. SOSHIHO
 26. NIJUKU
 27. SHIROHAKU
 28. JIYU NO KATA
 29. JURO
 30. KUSAN
 31. KUSAN DAI
 32. UNSO
 33. CHINTO
 34. PEICHIN
 35. KITAKAZE
 36. NINJUHO
 37. SUPARINPEI
 38. NINJUOKI
 39. KUMOTE
 40. ANAN
 41. YOSHIHO NO KATA
 42. PAIKU
 43. PACHU
 44. HEIKU
 45. MYOJO
 46. PAIPU
 47. SHINPA
 48. HAKAKU
 49. OHAN
 50. ONUNKU
 51. GOPAI
 52. SEIRYU
 53. JUJIRO
 54. NAGARI BOSHI